Đăng Ký Ghi Danh

  • Mọi việc đăng ký-ghi danh đều phải thực hiện trên mạng internet. Chúng tôi không thể nhận việc đăng ký-ghi danh qua đường bưu điện, điện thoại hoặc điện thư.
  • Xin gửi email cho chúng tôi tới [email protected] nếu có bất kỳ câu hỏi nào